Disclaimer

Een ieder die gebruik maakt - voor welke doeleinden dan ook - van de websites van Kenmerk Educatief gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. Kenmerk Educatief behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Inhoud

Kenmerk Educatief is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Kenmerk Educatief streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan Kenmerk Educatief niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Kenmerk Educatief aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site dan wel voortkomend uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Links en verwijzingen naar andere sites

Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Kenmerk Educatief is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Verwijzingen/Koppelingen naar de websites van Kenmerk Educatief

Het is toegestaan koppelingen te maken van andere sites naar de sites van Kenmerk Educatief, doch uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

  • een site mag niet de schijn wekken dat Kenmerk Educatief de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt of aanbeveelt;
  • de sites van Kenmerk Educatief mogen niet worden ingesloten in een andere site (online frames);
  • een site mag een link naar Kenmerk Educatief en haar producten en/of diensten maken, maar mag geen inhoud kopiĆ«ren of synchroniseren;
  • een site mag op geen enkele manier het logo van Kenmerk Educatief en haar producten en/of diensten gebruiken;
  • een site mag geen onjuiste informatie over Kenmerk Educatief en haar producten en/of diensten geven;
  • een site mag geen inhoud bevatten, waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie wordt weergegeven.

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal Kenmerk Educatief met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen conform het privacy statement. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

Auteursrecht

Kenmerk Educatief spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Kenmerk Educatief aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt. Indien en voorzover Kenmerk Educatief beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft het Kenmerk Educatief deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel. De websites van Kenmerk Educatief zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Dagelijks recept of leuk idee

Projectinformatie voor de basisschool

Lekker Fit! is een erkend lespakket dat via een positieve benadering en gedragsverandering aanzet tot gezond gedrag. Lekker Fit! betrekt ook de ouders bij de les.